โปรแกรม SmartPolice ทำสำนวนการสอบสวนได้อย่างไร ?

 

 

การเตรียมพร้อม
1. บันทึกข้อมูลของหน่วยงานลงไปในฐานข้อมูลหน่วยงาน2. บันทึกข้อมูลของพนักงานสอบสวน
ที่มีอยู่ในหน่วยงานลงไปในฐานข้อมูลบุคคล

  จากนั้นโปรแกรมก็พร้อมที่จะทำสำนวนการสอบสวนให้ได้แล้ว
  เริ่มทำสำนวนการสอบสวนจริง
  สมมุติพฤติการณ์คือ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ออกตรวจที่เกิดเหตุ พบผู้ต้องหาขณะเดินอยู่บนถนนที่เกิดเหตุ ตรวจพบซุกซ่อนยาบ้าของกลางไว้ในกระเป๋ากางเกง จึงยึดเป็นของกลาง จับกุมผู้ต้องหาพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินดดี โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ( ยาบ้า ) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
  1.เมื่อเปิดโปรแกรม SmartPolice ขึ้นมาแล้วจะปรากฎหน้าต่างหลักดังภาพด้านล่าง ให้คลิกไปที่ปุ่ม “ ข้อมูลบุคคล ”
  เมื่อหน้าต่างข้อมูลบุคคลเปิดขึ้นมาแล้ว คลิกปุ่ม “ เพิ่ม ” (ไอค่อนรูปเครื่องหมายบวก) จากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมมลงไป (โปรแกรมนี้มีความสามารถบันทึกภาพบุคคล จากกล้องเวปแคม หรือกล้องวีดีโอ หรือจากแฟ้มที่มีอยู่ได้โดยตรง ) เช่นชื่อตำแหน่ง ที่ทำงาน อาชีพ จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก" (ไอค่อนรูปดิสเก็ต)
 

2. ทำตามข้อ 1 อีกครั้ง แต่เป็นการบันทึกชื่อพยานผู้จับกุมลงไป (ข้อมูลผู้บุคคลใดๆที่บันทึกไว้ สามารถนำมาใช้ในคดีอื่นๅ ที่เกิดขึ้นภายหลังได้อีก โดยไม่ต้องเพิ่มใหม่)
3. เพิ่มข้อมูลผู้ต้องหาลงไป โดยไปที่หน้าต่างหลัก คลิกปุ่ม "ข้อมูลผู้ต้องหา" หน้าต่าง บุคคลประเภทผู้ต้องหาจะปรากฎขึ้นมา จากนั้นเพิ่มข้อมูลผู้ต้องหา เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชื่อบิดามารดา อาชีพ ฯลฯ แล้วคลิกปุ่มบันทึก ปิดโปรแกรมข้อมูลบุคคล จะกลับมาที่หน้าต่างหลัก

  4.ที่หน้าต่างหลัก คลิกปุ่ม "ข้อมูลคดี" หน้าต่างข้อมูลคดีจะปรากฎขึ้น
  คลิกปุ่มเพิ่ม พิมพ์หมายเลขคดีลงไป คลิกเลือกประเภทคดีเป็นอาญา คลิกปุ่มรูปแว่นขยายที่ท้ายช่องผู้กล่าวหา โปรแกรมจะไปยังหน้าต่างข้อมูลบุคคล ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างเลือกผู้กล่าวหาซ้อนขึ้นมาด้านหน้า ให้ใช้ปุ่มตัวเลื่อนข้อมูล เลื่อนไปจนปรากฏชื่อผู้กล่าวหาที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มเลือก และคลิกปุ่มตกลง
 
  หน้าต่างโปรแกรมจะกลับมายังหน้าต่างคดี พร้อมกับนำชื่อผู้จับกุมมาใส่ในหน้าต่างข้อมูลคดีให้
 
  5. คลิกเลือกวันเดือนปี คลิกใส่เวลารับคดี คลิกใส่ข้อ ปจว. (พิมพ์แทนคลิกก็ได้) จานั้นคลิกปุ่มรูปแว่นขยายที่ท้ายช่องผู้ต้องหา เพื่อเลือกผู้ต้องหา โปรแกรมจะไปยังหน้าต่างข้อมูลบุคคลประเภทผู้ต้องหา ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างเลือกผู้ต้องหาซ้อนขึ้นมาด้านหน้า ให้ใช้ปุ่มตัวเลื่อนข้อมูล เลื่อนไปจนปรากฏชื่อผู้ต้องหาที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มเลือก และคลิกปุ่มตกลง หน้าต่างโปรแกรมจะกลับมายังหน้าต่างคดี พร้อมกับนำชื่อผู้ต้องหาใส่ในหน้าต่างข้อมูลคดีให้ เหมือนข้อ 4
  ุ6. คลิกเลือกคดีห้ากลุ่ม (ถ้าไม่ต้องการนำไปใช้แสดงคดีอาญาห้ากลุ่มก็ให้ข้ามไป) จากนั้นคลิกเลือกข้อกล่าวหา ที่ปุ่มแว่นขยายท้ายช่องข้อกล่าวหา หน้าต่างข้อกล่าวหาจะปรากฎขึ้น
 
  เลือกข้อกล่าวหาคลิกเลือก หน้าต่างโปรแกรมจะกลับมายังหน้าต่างคดี พร้อมกับนำข้อกล่าวหามาใส่ในหน้าต่างข้อมูลคดีให้
  7. จากนั้นให้ลงวันเวลาที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ ชื่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี (โปรแกรมจะตั้งชื่อพนักงานสอบสวนที่เลือกไว้ในหน้าต่างข้อมูลสถานีให้เอง แต่ถ้าพนักงานสอบสวนท่านอื่นเป็นเจ้าของสำนวน ก็สามารถคิลิกเลือกในช่องนี้ได้ โปรแกรมจะแสดงชื่อพนักงานสอบสวนทั้งหมดให้เลือก)
 
  8.เลือกพฤติการณ์ในคดี โดยคลิกปุ่ม "พฤติการณ์" โปรแกรมจะไปยังหน้าต่างพฤติการณ์ ค้นหาพฤติการณ์ที่สอดคล้องกับคดีที่รับ และคลิกปุ่มเลือก โปรแกรม จะกลับมายังหน้าต่างหลักพร้อมกับนำพฤติการณ์ที่เลือกมาใส่ให้
 
  9. พิมพ์เลขยึดทรัพย์ลงไปในช่อง บัญชียึดที่ จากนั้นคลิกปุ่มของกลางที่อยู่ด้านท้ายเลขยึดทรัพย์ คลิกปุ่มเพิ่ม ใส่รายละเอียดของทรัพย์ที่ยึดลงไป จนครบทุกรายการ ถ้ารายการใดจะต้องส่งตรวจให้ หรือคลิกเลือก วันส่งของกลางตรวจ สถานที่ตรวจของกลาง จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก จากนั้นให้ปิดหน้าต่างบัญชีทรัพย์ของกลาง จะกลับมายังหน้าต่างคดี
 
  10. ที่หน้าต่างคดี คลิกแทปผู้ต้องหา คลิกเลือกจับกุม ใส่วันเวลารับตัว วันส่งศาล เลือกศาลที่เกี่ยวข้อง
 
  11. ไปที่แทปพยานบุคล คลิกเลือกพยาน ซึ่งโปรแกรมจะไปยังหน้าต่างบุคคล และเลือกบุคคลที่จะเป็นพยานในคดีเหมือนข้อที่เลือกผู้กล่าวหา
  12. ไปที่แทปข้อมูลผสาน ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวพันกับพฤติการณ์ลงไป
 
  13. คลิกปุ่มบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการทำคดี ( เว้นแต่จะมีรายการเพิ่มเติม เช่นวันผัดฟ้องฝากขัง จำนวนครั้งที่ผัดฟ้องฝากขัง แต่ก็เป็นเพียงคลิกเลือกเท่านั้นอาจจะไม่ต้องพิมพ์ เพราะโปรแกรมจะดำเนินการให้)
  14.เมื่อจะพิมพ์ สำนวนการสอบสวน ให้คลิกไปที่แทปสำนวนคดี แล้วดับเบิลคลิกที่ชื่อเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ เอกสารที่เลือกจะปรากฏขึ้นมาให้พิมพ์ เพื่อส่งไปยังเครื่องพิมพ์พิมพ์ต่อไป ( เอกสารส่วนมากโปรแกรมจะทำให้อัตโนมัติ เช่น บันทึกพนักงานสอบสวน รายงานการสอบสวน คำให้การผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา และเอกสารอื่นๆ ในคดี ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่เอกสารนั้นๆได้โดยตรง ถ้าต้องการ)
 
 
 
 
 
เท่าที่อธิบาย จะเห็นว่าการทำคดีโดยโปรแกรมนี้ สามารถทำคดีได้อย่างง่ายๆ อาจมีข้อสงสัยว่าหากเป็นพฤติการณ์ที่แตกต่างจากตัวอย่างนี้ หรือมีผู้ต้องหาหลายคน เป็นข้อหาอื่น เป็นเด็กบ้าง ทหารบ้าง ผู้ใหญ่บ้าง คดีวิสามัญบ้าง ฟื้นฟูบ้าง มีการออกตำหนิรูปพรรณ การขอหมายจับ โปรแกรมนี้สามารถทำได้หรือไม่ โปรแกรมนี้สามรถทำสิ่งเหล่านั้นได้ เนื่องจากภายในโปรแกรม มีข้อมูลที่เก็บไว้จำนวนมาก เช่นมีข้อมูลพฤติการณ์ไว้ให้เลือกทีหลากหลาย มีข้อกล่าวหาและมาตรา ของกฎหมายที่ใช้บ่อยๆ (ประมาณ 500 ข้อกล่าวหา) ซึ่งครอบคลุมความต้องการไว้ได้เกือบหมด แต่บางพฤติการณ์ที่ไม่มีในโปรแกรมก็มีเช่นกัน หรือไม่มีข้อกล่าวหาหรือกฎหมายที่อ้างในโปรแกรม แต่ผู้ใช้ก็สามารถสร้างหรือกำหนดพฤติการณ์ได้เอง โดยใช้ความสามารถของโปรแกรมที่ออกแบบไว้ให้แล้ว และพิมพ์เก็บเข้าไปเก็บไว้ในโปรแกรมนี้ได้ โปรแกรมจะบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้ในฐานข้อมูล ให้สามารถเลือกใช้ในคราวต่อๆไปได้ โดยไม่ต้องกลับมาพิมพ์ใหม่อีก